Meteoroloji kodları

Meteoroloji kodları sayfası; meteoroloji haritaları, seviye kartları, brifing kartları ile TAF, METAR, AIRMET ve GAMET gibi hava tahmin ve raporlarında uluslararası şekilde kullanılan meteoroloji kısaltma ve akronimlerinin alfabetik bir listesidir. Bunların büyük bir kısmı İngilizce kökenlidir. Bir kısmı ise diğer Avrupa dillerinden gelmektedir.

Aşağıdaki tabloda yaygın olarak kullanılan kısaltma ve akronimler verilmiştir.

Kod Köken Açıklama
+ Ağır, şiddetli
- Hafif, düşük şiddette
A
AC Altocumulus Altokümülüs
AD Aerodrome Meydan
AGL Above ground level Yerden yükseklik
AMD Amended Değişiklik
AMSL Above mean sea level Ortalama deniz seviyesinden (MSL) yükseklik.
APR April Nisan
AS Altostratus Altostratüs
ASR Altimeter setting region Altimetre ayar bölgesi
AUG August Ağustos
AUTO Automated METAR Otomatik yayınlanan METAR
B
BASE Cloud base Bulut tabanı
BCFG Fog patches (Fr. bancs) Parçalı sis
BECMG Becoming Oluyor, olacak
BKN Broken (5 to 7 oktas) Gökyüzü 5/8 - 7/8 oranında kapalı
BL Blowing Esen, esmekte
BLO Below clouds Bulut altında
BLW Below Altta, altında
BR Mist (Fr. brume) Pus (görüş mesafesi havacılık için 1 km'den fazla)
BTN Between Arasında
C
C Degrees Celsius Celcius (santigrat) cinsinden derece
CAT Clear Air Turbulence Açık hava türbülansı
CAVOK Ceiling and visibility OK Tavan ve görüş iyi
CB Cumulonimbus Kümülonimbus
CC Cirrocumulus Sirrokümülüs
CI Cirrus Sirrüs bulutları
CIT Near or over large towns Büyük kasabaların yakınında veya üzerinde
CLD Cloud Bulut
CNL Cancelled İptal edildi
COR Correction Düzeltme
COT At the coast Sahilde
CS Cirrostratus Sirrostratüs
CU Cumulus Kümülüs
CUF Cumuliform Kümülüs ailesine ait
D
D Downward (tendency in RVR in Civil observations) Aşağı doğru (daha çok sivil gözlemlerde görülür)
DEC December Aralık ayı
DECR Decrease Azalma
DEG Degrees Derece
DP Dew point temperature İşba noktası
DR Low drifting (followed by DU, SA or SN)
DS Duststorm Toz fırtınası
DTRT Deteriorate Kötüleşmek, kötüye gitmek
DU Dust (in suspension) Savrulan toz
DUC Dense upper cloud Yoğun yüksek bulut
DZ Drizzle Çiseleme, çisenti
E East Doğu(lu)
ENE East-north-east Doğu-kuzeydoğu(lu)
ESE East-south-east Doğu-güneydoğu(lu)
EMBD Embedded Gömülü
ETA Estimated time of arrival Tahminî varış zamanı
ETD Estimated time of departure Tahminî ayrılış zamanı
FC Funnel cloud Huni şeklinde bulut
FCST Forecast Hava tahmini
FEB February Şubat
FEW Few (1 or 2 oktas) Gökyüzü 1/8 - 2/8 oranında kapalı
FG Fog Sis
FL Flight level Uçuş seviyesi
FLUC Fluctuating Dalgalı, salınım yapan
FM... From (followed by time weather change is to begin) -den itibaren (bu kodun ardından hava değişikliğinin başlayacağı zaman gelir)
FPM Feet per minute ft/dk
FRQ Frequent Sıklıkla gerçekleşen
FT Feet Feet (tekili foot) (uzunluk birimi)
FU Smoke (Sp. fumar) Duman
FZ Freezing (followed by DZ, FG or RA) Donan, buzlu (arkasından DZ, FG ve RA gelir)
G Gust Rüzgâr hamlesi, hamleli
GEN Generally Genellikle
GND Ground Yeryüzü, yer
GR Hail (Fr. grêle) (5 mm or more in diameter) Büyük dolu (5 mm veya daha büyük çaplı)
GS Small hail or snow pellets Küçük dolu ya da sıkışmış kar taneleri (kar paletleri)
H High pressure centre Yüksek basınç merkezi
HPA Hectopascals (= millibar) Hektopaskal (milibara eşittir)
HVY Heavy Ağır
HZ Haze Toz pusu
IC Ice crystals (diamond dust) Buz kristalleri (elmas tozu)
ICE Icing Buzlanma
IMPR Improving Düzeliyor, iyileşiyor
INS Inches (on F2309) İnç
IMT Immediate Anında, hemen
INCR Increase Artış
INTSF Intensifying Şiddetleniyor
IR Ice on runway Pistte buzlanma
IRVR Instrumented RVR Aletle ölçülmüş pist görüş mesafesi
ISOL Isolated İzole olmuş, münferit
JAN January Ocak ayı
JTST jet stream
JUL July Temmuz
JUN June Haziran
KM Kilometres Kilometre
KMH Kilometres per hour km/sa (hız)
KT Knots Knot (deniz mili/sa)
L Low pressure centre Alçak basınç merkezi
LAN Inland (or over land) Kara üzerinde
LGT Light Hafif
LOC Locally Yerel
LSQ Line squall Genellikle sıralı biçimde gerçekleşen ve yağış getiren; ani, şiddetli ve hamleli rüzgâr fırtınaları
LV Light&variable (realting to wind) Değişik yönlerden ve hafif (rüzgâr)
LYR Layer(s), layered katman, katmanlı
M Minus, less than 0 °C (temperature) Sıfırın altında sıcaklık (celcius)
M Less than the lowest reportable value (RVR) (RVR için) rapor edilebilen en düşük değerden daha az
M Metres Metre
MAR March Mart
MAX Maximum Maksimum, en yüksek değer
MB Millibars Milibar
METAR Aviation routine weather report Havacılık için rutin hava raporu
MI Shallow (followed by FG) Sığ, seyrek
MNM Minimum Minimum, en az değer

Kod Köken Açıklama
MOD Moderate Orta şiddette
MON Above or covering mountains Dağların üzerinde
MPS Metres per second m/sn (hız)
MS Minus eksi (-)
MSL Mean sea level Ortalama deniz seviyesi
MT Mountain Dağ
MTW Mountain waves Dağ dalgaları
N North Kuzey(li)
NAT North Atlantic Kuzey Atlantic
NC No change Değişiklik yok
NCD No cloud detected (on AUTO METARs only) Bulut tespit edilemedi (sadece otomatik METAR'larda kullanılır)
NDV No directional variation (on AUTO METARs only) İstikamet değişikliği yok (sadece otomatik METAR'larda kullanılır)
NE North-east Kuzeydoğu(lu)
NIL None Yok, hiç
NM Nautical miles Deniz mili
NNE North-north-east Kuzey-kuzeydoğu(lu)
NNW North-north-west Kuzey-kuzeybatı(lı)
NOSIG No significant change expected Önemli bir değişiklik beklenmiyor
NOTAM Notice to airmen. Notice containing important aeronautical information to all personnel concerned with flight operations Uçuşla ilgili tüm personele yönelik hazırlanmış, havacılıkla ilgili önemli bilgileri barındıran uyarı ve hatırlatmalar
NOV November Kasım
NS Nimbostratus Nimbostratüs bulutları
NSC No significant cloud Önemli bir bulut yok
NSW No significant weather Önemli bir meteorolojik olay yok
NW North-west Kuzeybatı(lı)
OBS Observed Gözlenmiş
OBSC Obscured Gizlenmiş
OCNL Occasional Yer yer
OCT October Ekim
OVC Overcast (8 oktas) tamamen (8/8) kapalı
P Greater than the highest reportable value (RVR) (RVR için) Rapor edilebilen en yüksek değerden daha fazla
PE Ice pellets Doludan küçük buz taneleri
PO Dust devils Dalaz
PRFG Fog banks
PROB Probability Olasılık, ihtimal
PROV Provisional geçici, şimdilik
PS Plus Artı
PSYS Pressure system(s) Basınç sistem(ler)i
QFE Atmospheric pressure at specified datum Belirli bir referans noktasındaki hava basıncı
QNH Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground Yerde iken rakımı (pist irtifasını) veren değer
QNE Basınç irtifasını veren altimetre değeri
RA Rain Yağmur
RAG Ragged Parçalı, dalgalı
RE Recent Yakın zamanda gerçekleşmiş
RVR Runway visual range Pist görüş mesafesi
RWY Runway Pist
RMK Remarks Yorumlar
S South Güney(li)
SA Sand (in suspension) Havalanmış kum
SC Stratocumulus Stratokümülüs
SCT Scattered (3 or 4 oktas) 3/8 - 4/8 oranında kapalı
SE South-east Güneydoğu(lu)
SEA At sea Deniz üzerinde
SEP September Eylül
SEV Severe Şiddetli
SFC Surface Yüzey
SG Snow grains Kar grenleri (1 mm'den küçük kar taneleri)
SH... Shower (followed by RA, SN, PL, GR, GS or combinations thereof) Kısa süreli yağmur (ardından RA, SN, PL, GR veya GS gelebilir.)
SIG Significant Önemli (miktarda)
SKC Sky clear Gökyüzü açık (bulutsuz)
SN Snow (flakes) Kar (taneli)
SPECI Aviation special weather report Havacılık özel hava raporu
SQ Squall ani ve şiddetli rüzgâr veya fırtına
SS Sand storm Kum fırtınası
SSE South-south-east Güney-güneydoğu
SSW South-south-west Güney-güneybatı
ST Stratus Stratüs
STNR Stationary Durağan, hareketsiz
SW South-west Güneybatı(lı)
T
T Temperature Sıcaklık
TAF Terminal aerodrome forecast Terminal meydan hava tahmini
TCU Towering cumulus Kule yapan kümülüs bulutu
TEMPO Temporary Kısa süreli olarak (60 dakikadan az)
TL Until -e kadar
TOP Cloud top Bulut üstü
TROP Tropopause Tropopoz
TS Thunderstorm (may also be followed by RA, SN, PL, GR, GS or combinations thereof) Oraj
TURB Turbulence Türbülans
U Upward (tendency in RVR) Yukarı doğru (RVR'de eğilim)
UA Air report Hava raporu
UP Unidentified precipitation (on AUTO METARs only) Tanımlanamamış yağış türü (sadece Otomatik METAR'da)
UTC Co-ordinated universal time UTC (zulu)
VA Volcanic ash Yanardağ külü
VAL In valleys Vadilerde
VC... In vicinity of aerodrome (followed by FG, FC, SH, PO, BLDU, BLSA, BLSN) Meydan civarında (arkasından FG, FC, SH, PO, BLDU, BLSA, BLSN kısaltmalarından biri gelir)
VCY Vicinity Civar
VER Vertical Dikey
VIS Visibility Görüş
VRB Variable Değişken
VSP Vertical speed Dikey hız
W West Batı(lı)
WAFC World Area Forecast Centre
WDSPR Widepsread Yaygın, yayılmış
WKN Weakening Zayıflayan, azalan
WNW West-north-west Batı-kuzeybatı
WRNG Warning Önemli uyarı
WS Wind shear Wind shear
WSPD Wind speed Rüzgârın hızı
WSW West-south-west Batı-güneybatı
WX Weather Hava durumu
Z Zulu. Co-ordinated Universal Time Zulu zamanı (UTC)

Kaynakça

  • Pooley, Dorothy ve Robert Seaman. The Air Pilot's Manual 2: Aviation Law & Meteorology. 10. baskı. Shoreham, West Sussex: Pooley's Air Pilot Publishing, 2011
  • Kod açıklamaları 24 Mayıs 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Hezarfen.mgm.gov.tr. Erişim: 19 Mayıs 2012.

Dış bağlantılar

  • * Weather abbreviatons 6 Ekim 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. fltplan.com.

Ayrıca bakınız